REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

 1. Reklamacje Produktu są zgłaszane przez Użytkownika Sklepowi Internetowemu za pośrednictwem Serwisu. Do rozpatrzenia reklamacji zobowiązany jest Sklep Internetowy.
 2. Reklamacja powinna zostać przez Sklep Internetowy rozstrzygnięta w terminie czternastu dni od dnia jej zgłoszenia. Wszelka korespondencja pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem w przedmiocie zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji powinna odbywać się za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym w tej ostatniej sytuacji Sklep Internetowy wszelkie wiadomości, które wysyła Użytkownikowi, powinien wysyłać również do wiadomości Administratora Serwisu.
 3. Wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji ponosi Sklep Internetowy.  
 4. Sklepy Internetowe zobowiązały się, że towary i usługi, które będą dostarczać w zamian za Produkty, będą najwyższej jakości i będą spełniały wszelkie wymogi, w szczególności w zakresie jakości, standardu realizacji, produkcji, przetwarzania, przechowywania, opakowywania, transportu, wynikające z przepisów prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym wynikające z przepisów regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy, oraz przepisów regulujących kwestie związane z zasadami zdrowia publicznego (warunkami higieniczno-sanitarnymi, higieną środowiska, higieną żywności, żywienia i przedmiotów użytku), oraz że towary/usługi te będą posiadały właściwości oraz zalety, które Sklep Internetowy wskazał w ramach reklamy lub informacji.
 5. Sklepy Internetowe przejmują od Administratora Serwisu pełną odpowiedzialność wobec Użytkowników oraz osób trzecich z tytułu jakiejkolwiek szkody, która wynikła na skutek użycia Produktu lub towarów/usług dostarczonych w zamian za Produkty.
 6. Administrator Serwisu nie ponosi wobec Użytkowników lub osób trzecich odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy/osoby trzecie użyją Produktów, a także za sposób, w jaki Użytkownicy/osoby trzecie użyją towarów/usług nabytych od Sklepów Internetowych w zamian za Produkty. Administrator Serwisu nie ponosi wobec Użytkowników lub osób trzecich odpowiedzialności za wady towarów/usług nabytych przez Użytkowników/osoby trzecie od Sklepów Internetowych w zamian za Produkty.
 7. Administrator Serwisu nie odpowiada:
  • z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich wynikających z umów zawartych przez Użytkowników i Sklepy Internetowe,
  • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sklepy Internetowe,
  • za jakość towarów i usług, nabytych przez Użytkowników od Sklepów Internetowych w zamian za Produkty.
  Odpowiedzialność wobec Użytkowników/osób trzecich ponoszą w tym zakresie Sklepy Internetowe.