× PREZENTY DLA KOGO NA JAKĄ OKAZJĘ CO POCZUJESZ MIASTA Inspiracje DLA FIRM

Wyjątkowe prezenty,

dla każdego i na każdą okazję!

Nie masz pomysłu na prezent!?
Skorzystaj z naszej wyszukiwartki!

znajdź prezent

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane podarujkarte.pl Sp. z o.o.:

Nazwa: podarujkarte.pl Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Dojazdowa 2, 42-202 Częstochowa
NIP 521-383-32-87
REGON 380701774
KRS 0000739124
Numer telefonu kontaktowego: +48577 119 700
Adres email kontaktowy: info@podarujkarte.pl
Adres korespondencyjny: ul. Dojazdowa 2, 42-200 Częstochowa
Adres strony internetowej: www.podarujkarte.pl

Oferta produktowa podarujkarte.pl Sp. z o.o.:

podarujkarte.pl Sp. z o.o., jako producent oprogramowania, posiada w swojej ofercie nw. produkty:

serwis www podarujkarte.pl serwis internetowy do zakupu voucherów podarunkowych. Zasady korzystania z serwisu www.podarujkarte.pl określa Regulamin dostępny na stronie internetowej podarujkarte.pl/regulamin

aplikacja mobilna PodarujKarte aplikacja mobilna do zakupu voucherów podarunkowych. Zasady korzystania z aplikacji PodarujKarte określa Regulamin dostępny na stronie internetowej podarujkarte.pl/regulamin-aplikacja

Cele Polityki Prywatności:

Dokument niniejszy, określa szczegółowe zasady i cele przetwarzania danych osobowych użytkowników, gromadzone podczas korzystania z poszczególnych aplikacji lub serwisów internetowych należących do podarujkarte.pl Sp. z o.o. Polityka Prywatności określa w szczególności rodzaje gromadzonych danych oraz prawa Użytkowników, związane z przetwarzaniem danych.

Zgodność z przepisami prawa:

Polityka Prywatności jest zgodna z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności stanowi wyraz realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018.100.

Słowniczek pojęć:

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa jest o:

 1. Operatorze płatności online – należy przez to rozumieć   ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459
 2. Partnerze systemu PodarujKartę – należy przez to rozumieć osobę fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która korzysta z aplikacji która oferuje swoje usługi lub prodykty za pośrednictwem serwisu PodarujKartę
 3. Użytkowniku serwisu podarujkarte.pl – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która korzysta z serwisu internetowego podarujkarte.pl
 4. Użytkowniku aplikacji PodarujKartę – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która korzysta z aplikacji Podarujkartę
 5. Danych osobowych – należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego podarujkarte.pl oraz aplikacji PodarujKartę

Rejestracja użytkownika serwisu podarujkarte.pl oraz aplikacji PodarujKartę

Do korzystania z serwisu oraz aplikacji nie jest wymagana rejestracja która jest dobrowolna. Dzięki rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcji serwisu lub aplikacji

Zakup karty podarunkowej

Do zakończenia procesu zakupu niezbędne jest podanie podstawowych danych kontaktowych.

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, gromadzonych za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego oraz w trakcie procesu zakupu jest podarujkarte.pl Sp. z o.o, który odpowiednio do zakresu realizowanych celów, na zasadach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, przetwarza dane osobowe.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Dane podane w Formularzu Rejestracyjnym dla użytkowników obejmują:

Dane podane w Formularzu rejstracyjnym dla partnera PodarujKartę

Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane podane w Formularzu Rejestracyjnym oraz podczas zakupu przetwarzane są odpowiednio w celu:

Obowiązek informacyjny:

podarujkarte.pl Sp. z o.o, jako Administrator Danych Osobowych, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia RODO, realizuje obowiązek informacyjny, poprzez udostępnienie treści niniejszej Politykii Prywatności oraz adekwatnych klauzul informacyjnych:

podarujkarte.pl Sp. z o.o, jako Administrator Danych Osobowych, działając zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia RODO, zleca realizację obowiązku informacyjnego w swoim imieniu Użytkownikowi PodarujKartę, względem podmiotów danych innych niż Użytkownik PodarujKartę, których dane osobowe pozyskane zostały nie od nich samych a od Użytkownika PodarujKartę. Użytkownik PodarujKartę zobowiązuje się do realizacji powyższego zobowiązania na zasadach określonych w Rozporządzeniu RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w z wykorzystaniem logów na serwerze

Przetwarzanie danych:

Warunkiem poprawnego funkcjonowania serwisu podarujkarte.pl oraz aplikacji PodarujKartę jest przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem logów na serwerach.

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, przetwarzanych z wykorzystaniem logów na serwerze jest podarujkarte.pl Sp. z o.o, który odpowiednio do zakresu realizowanych celów, na zasadach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, przetwarza dane osobowe.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Dane gromadzone w logach na serwerach. podarujkarte.pl Sp. z o.o gromadzi w logach na serwerach informacje o wszystkich połączeniach wykonanych przez urządzenia, na których zainstalowano aplikację podarujkarte.pl Sp. z o.o.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane gromadzone w logach na serwerach podane wyżej przetwarzane są w celu:

Przetwarzanie danych osobowych w serwisie internetowym.

Przetwarzanie danych:

Warunkiem poprawnego funkcjonowania serwisu internetowego podarujkarte.pl jest przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem apodarujkarte.pl, za którego pośrednictwem dokonywany jest proces zakupu karty podarunkowej oraz przekazywane są treści informacyjne, jak również który wykorzystywany jest do kontaktu z podarujkarte.pl Sp. z o.o za pośrednictwem formularzy kontaktowych.

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, przetwarzanych z wykorzystaniem serwisu internetowego, jest podarujkarte.pl Sp. z o.o, który odpowiednio do zakresu realizowanych celów, na zasadach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, przetwarza dane osobowe.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Przetwarzane dane to:

Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane przetwarzane są w celu:

Formularze Kontaktowe:

podarujkarte.pl Sp. z o.o zapewnia możliwość kontaktu z wykorzystaniem Formularzy Kontaktowych zamieszczonych w serwisach internetowych prowadzonych przez podarujkarte.pl Sp. z o.o albo z wykorzystaniem poczty elektronicznej email. Warunkiem prowadzenia komunikacji z wykorzystaniem opisanych kanałów jest podanie danych osobowych:

podarujkarte.pl Sp. z o.o, jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie odrębnego Administratora Danych Osobowych, na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania.

Przetwarzanie danych:

Wybrane funkcjonalności aplikacji podarujkarte.pl Sp. z o.o działają z wykorzystaniem tzw. rozwiązania chmurowego, którym zarządza i które administruje podarujkarte.pl Sp. z o.o. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem tzw. rozwiązania chmurowego podarujkarte.pl Sp. z o.o pełni rolę procesora, podmiotu przetwarzającego, działającego wyłącznie na zlecenie odrębnego Administratora Danych Osobowych, jakie są przetwarzane w tzw. rozwiązaniu chmurowym. podarujkarte.pl Sp. z o.o udostępnia funkcjonalność polegającą na możliwości zawarcia z nim Umowy powierzenia przetwarzania, o jakiej mowa w art. 28 Rozporządzenia RODO, z wykorzystaniem przygotowanego rozwiązania elektronicznego, dostępnego z poziomu Konta Użytkownika. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych przez podarujkarte.pl Sp. z o.o, jako procesora, określa zawarta Umowa powierzenia przetwarzania z Administratorem Danych Osobowych oraz Regulamin świadczenia usługi tzw. rozwiązania chmurowego.

Odbiorcy danych osobowych / Podmioty przetwarzające:

Dane osobowe mogą być udostępniane niektórym podmiotom zewnętrznym, tzw. odbiorcom, którzy świadczą na rzecz podarujkarte.pl Sp. z o.o usługi związane z bieżącą działalnością:

Wskazani odbiorcy mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na potrzeby usług świadczonych na rzecz podarujkarte.pl Sp. z o.o, jako podmioty przetwarzające, na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania, zawartej zgodnie z art. 28 Rozporządzenia RODO.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi / umowy zawartej przez strony, celu przetwarzania, obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

Po upływie okresu przetwarzania danych osobowych, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane, albo usuwane.

Uprawnienia podmiotów danych:

W związku z przetwarzaniem danych można żądać od ADO

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO.Z praw tych może skorzystać podmiot danych składając wniosek u ADO. Przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Wniosek / żądanie w zakresie praw opisanych, może zostać złożony w dowolnej formie podarujkarte.pl Sp. z o.o. W sytuacji, kiedy po złożeniu wniosku / żądania w danym zakresie podarujkarte.pl Sp. z o.o nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje, celem jej identyfikacji i ustalenia tożsamości, co jest warunkiem koniecznym. podarujkarte.pl Sp. z o.o odpowiada na wniosek / żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od jego otrzymania. W przypadku obiektywnie uzasadnionych opóźnień w odpowiedzi, podarujkarte.pl Sp. z o.o poinformuje o tym fakcie wnioskodawcę, informując o przyczynie opóźnienia, a także terminie odpowiedzi. Odpowiedź doręczana jest wnioskodawcy w takiej samej formie, w jakiej została skierowana do podarujkarte.pl Sp. z o.o, chyba, że wnioskodawca wyraźnie zażądał innej drogi doręczenia.

Przekazywanie danych osobowych poza europejski obszar gospodarczy:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich.

Bezpieczeństwo danych osobowych:

podarujkarte.pl Sp. z o.o przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. podarujkarte.pl Sp. z o.o na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Ponadto podarujkarte.pl Sp. z o.o podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie podarujkarte.pl Sp. z o.o.

Zmiany Polityki Prywatności:

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

Klauzula informacyjna:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
dla Kontrahentów / Użytkowników PodarujKartę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuje się co następuje

Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO] podarujkarte.pl Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Dojazdowa 2, 42-202 Częstochowa
NIP 521-383-32-87
REGON 380701774
KRS 0000739124
Cel przetwarzania

 

danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z:

 

 • z koniecznością zawarcia i wykonania umowy na podstawie złożonego zamówienia przedmiotem której jest udostępnienie funkcjonalności PodarujKartę nieodpłatnie / na zasadach komercyjnych – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj zawarcie i wykonanie umowy na żądanie Użytkownika PodarujKartę,
 • z koniecznością wystawiania stosownych dokumentów księgowych związanych z zawarciem umowy – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj zawarcie i wykonanie umowy na żądanie Użytkownika PodarujKartę, oraz – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO,
 • obsługą reklamacji – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy na żądanie Użytkownika PodarujKartę oraz – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes ADO,
 • prowadzeniem korespondencji email dotyczącej umowy – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy na żądanie Użytkownika PodarujKartę oraz – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes ADO,
 • potrzebami podyktowanymi względami natury technicznej – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy na żądanie Użytkownika PodarujKartę oraz – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes ADO,
 • ustalaniem, dochodzeniem roszczeń – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes ADO.
 • obsługą płatności online, przy udostępnieniu funkcjonalności PodarujKartę na zasadach komercyjnych – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy na żądanie Użytkownika PodarujKartę
 • wykorzystywaniem danych osobowych w celach marketingowych, (przesyłania informacji handlowych, za pośrednictwem email, SMS/MMS i przez telefon) – pod warunkiem wyrażenia wyraźnej zgody przez Użytkownika PodarujKartę na powyższe – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj wyraźnie wyrażona zgoda art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, oraz – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes ADO, oraz – na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz – na podstawie art. 172 Ustawy z dni 16 lipca 2004 r., Prawo telekomunikacyjne.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, oraz przepisy aktów wykonawczych.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ustawa z dni 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia skutecznie umowy. W przypadku konieczności wystawiania stosownych dokumentów księgowych związanych z zawarciem umowy podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,
w szczególności z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych.
Odbiorcy danych.
Udostępnianie danych.
Powierzanie przetwarzania danych.
Odbiorcy danych:

 

Odbiorcą jest oznaczona osoba fizyczna lub prawną, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie odpowiednio do celów przetwarzania.

Kategorie odbiorców:

 • poczta,
 • kurier,
 • zewnętrzna kancelaria prawna,
 • operator płatności online,
 • operator systemów SMS,

Odbiorcy zdefiniowani:

Operator płatności online: ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz ING Bank Śląski SA., zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie

Zlecenie przetwarzania danych osobowych:

Kategorie podmiotów przetwarzających:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ADO.

 • Dostawcom usług hostingowych,
 • dostawcom usług w tzw. rozwiązaniu chmurowym,
 • firmom wykonującym czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego i zapewniającym jego bezpieczeństwo,
 • dostawcom usługi newslettera,
 • dostawcom innych systemów e-mail,
 • operatorom systemów informatycznych,
 • firmie księgowej,
 • firmy audytorskie,
 • dostawcom usług IT technicznych, czy organizacyjnych które wspierających funkcjonowanie ADO.

Wskazane podmioty, mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na polecenie i w imieniu podarujkarte.pl Sp. z o.o, jako podmioty przetwarzające, na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania, zawartej zgodnie z art. 28 Rozporządzenia RODO.

Podmioty przetwarzające zdefiniowane:

Dostawca usług hostingowych: OVH Sp. z o.o.ul. Swobodna 1 50-088 WrocławNr KRS: 0000220286 REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556

Okres przechowywania danych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czas obowiązywania umowy, przepis prawa, cel przetwarzania.

 

Pani/Pana dane przechowywane będą w szczególności przez okresy prawem określone,
w szczególności:

 • zgodnie z art. 112 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. przez okres 5 lat
 • zgodnie z art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 • 6 lat – zgodnie z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
Prawa osoby której dane dotyczą. Ma Pani/Pan prawo do:

 

 • żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • żądania przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pan/Pana dotyczących,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO.Z praw tych może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u ADO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.