× PREZENTY DLA KOGO NA JAKĄ OKAZJĘ CO POCZUJESZ MIASTA Inspiracje DLA FIRM

Wyjątkowe prezenty,

dla każdego i na każdą okazję!

Nie masz pomysłu na prezent!?
Skorzystaj z naszej wyszukiwartki!

znajdź prezent

REGULAMIN

DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

KORZYSTANIE Z SERWISU

KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA

KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA

NABYWANIE KART PODARUNKOWYCH I VOUCHERÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO”, informuję, że Administratorem osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych na tej stronie jest podarujkarte.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Dojazdowa 2, 42-202 Częstochowa

Podstawą prawną przekazywania danych jest uzasadniony prawnie interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub przygotowanie, podpisanie i realizacja umowy z osobą, która przekazała dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku założenia konta lub w celach marketingowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne aby udzielić odpowiedzi na zadane pytania/ założyć konto/ dostarczyć zakupione usługi lub towary w postaci realizowanych na podstawie kart podarunkowych lub voucherów.

Podane dane są udostępniane właściwym Partnerom Serwisu w celu realizacji zamówienia, jeżeli jest to konieczne. Osoba podająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zamówienia złożonego poprzez stronę internetową.

Osoba podająca dane ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator może udostępniać podane dane osobowe wyłącznie Partnerom Serwisu w celach związanych w realizacją zakupu usługi lub towaru.

Dane pozyskane od osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane przez okres 3 lat, zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz do odwołania zgody w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych za zgodą osoby podającej dane.

Wszelkie zapytania w kwestiach przetwarzania podanych danych osobowych można zadawać za pośrednictwem adresu daneosobowe@podarujkarte.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Serwis – strona internetowa o adresie www.podarujkarte.pl, za pośrednictwem której Użytkownik dokonuje zakupu Kart Podarunkowych i/lub Voucherów pochodzących od Partnerów Serwisu
 3. Administrator Serwisu (Właściciel Serwisu) – podarujkarte.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dojazdowa 2, 42-202 Częstochowa, NIP 521-383-32-87, REGON 380701774, KRS 0000739124
 4. Witryna – strona internetowa w ramach Serwisu prezentująca ofertę Partnera Serwisu dotyczącą konkretnej Karty Podarunkowej i/lub Vouchera umożliwiających ich wymianę na określone w Witrynie Produkty
 5. Produkty – towary i/lub usługi, na które może zostać wymieniona Karta Podarunkowa i/lub Voucher u Wykonawcy
 6. Karta Podarunkowa/Voucher – dokument umożliwiający Użytkownikowi realizację u Wykonawców wybranych usług, otrzymania od Wykonawców wybranych towarów, uzyskania u Wykonawców odpowiedniej zniżki na usługi lub produkty albo umożlwiający dokonanie u Wykonawców płatności za towar lub usługę
 7. Usługi – świadczone dla Użytkowników przez Administratora Serwisu w ramach Serwisu usługi, takie jak Konto Użytkownika, Newsletter, komunikacja elektroniczna, aplikacje mobilne, usługi informacyjne związane z treścią Serwisu bądź transakcjami (np. umożliwiające dokonywanie zakupów)
 8. Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej) korzystający z Serwisu z zamiarem nabywania za jego pośrednictwem Kart Podarunkowych i/lub Voucherów
 9. Partner Serwisu – podmiot oferujący za pośrednictwem Serwisu Karty Podarunkowe i/lub Vouchery
 10. Wykonawca – podmiot bezpośrednio realizujący zobowiązania wynikające z Karty Podarunkowej i/lub Vouchera, będący lub niebędący Partnerem
 11. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie.
 12. Szczegółowe zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług dodatkowych określone będą w odrębnych regulaminach.
 13. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera lub Safari w aktualnej wersji.
 14. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi plików cookies, a także posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
 15. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu (www.podarujkarte.pl) w sposób umożliwiający Użytkownikom pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 16. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności dostępnej w Serwisie.
 17. Użytkownikami Serwisu mogą być podmioty, które zaakceptowały Regulamin i Politykę prywatności, i nie zostały wykluczone przez Administratora Serwisu z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 18. Serwis jest zbiorem witryn zawierających oferty Partnerów Serwisu w zakresie sprzedaży Kart Podarunkowych i/lub Voucherów.
 19. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres administrator@podarujkarte.pl.
 20. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.
 21. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Administratora Serwisu.
 22. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować lub modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.
 23. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie.
 24. W przypadku łamania Regulaminu, Administrator Serwisu może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu.
 25. W przypadku zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może być złożona w formie dowolnej.
 26. Serwis rozpatruje reklamację złożoną przez Użytkownika udzielając odpowiedzi w formie dokumentowej nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W indywidualnym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, nie więcej niż o 30 dni, jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga udziału osób trzecich. Serwis powiadomi Użytkownika o wydłużeniu okresu rozpatrzenia reklamacji w formie dokumentowej.
 27. Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika.
 28. Umowa o korzystanie z Konta Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem Serwisu na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Momentem zawarcia ww. umowy jest potwierdzenie przez Użytkownika chęci zarejestrowania Konta Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku "Zarejestruj się" kończącego proces rejestracji Konta Użytkownika.
 29. Rejestracja Konta Użytkownika jest możliwa po uprzednim podaniu na stronach Serwisu danych osobowych, adresu e-mail, loginu i hasła.
 30. Każde Konto Użytkownika należy aktywować poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, postępując zgodnie z instrukcją załączoną w wysłanej wiadomości na podany w czasie rejestracji adres e-mail.
 31. Użytkownik aktywując Konto Użytkownika może otrzymywać informację marketingową i handlową na podany adres e-mail po uprzednim wyrażeniu na to zgody.
 32. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o korzystanie z Konta Użytkownika w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 33. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta Użytkownika, o którym mowa powyżej, może być złożone w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora Serwisu podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail bok@podarujkarte.pl.
 34. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o korzystanie z Konta Użytkownika w terminie 14 dni od dnia zawarcia w Serwisie takiej umowy na odległość, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 35. Odstąpienie przez Użytkownika będącego konsumentem od umowy o korzystanie z Konta Użytkownika, o którym mowa powyżej, może być złożone w formie pisemnej na adres korespondencyjny Serwisu podany w niniejszym Regulaminie, lub w formie elektronicznej na adres e-mail bok@podarujkarte.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o korzystanie z Konta Użytkownika w Serwisie może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie Administratorowi Serwisu przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego powyżej. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik może, w szczególności, posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 36. Odstąpienie przez Użytkownika od umowy o korzystanie z Konta Użytkownika, bądź wypowiedzenie takiej umowy, skutkuje usunięciem Konta przez Administratora Serwisu, oraz równoczesnym zaprzestaniem świadczenia na rzecz Użytkownika pozostałych Usług Serwisu.
 37. Usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora Serwisu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora Serwisu oświadczenia Użytkownika o odstąpienia od umowy lub o wypowiedzeniu umowy.
 38. Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika w Serwisie, ma prawo korzystać z usługi Newsletter Serwisu bez konieczności odrębnej rejestracji.
 39. Nie ma możliwości korzystania z Usługi Newslettera przez Użytkownika nieposiadającego Konta w Serwisie.
 40. Odstąpienie od umowy o korzystanie z Konta Użytkownika w Serwisie bądź wypowiedzenie takiej umowy skutkuje równocześnie zaprzestaniem świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi Newslettera.
 41. Korzystanie z Newslettera jest możliwe po podaniu przez Użytkownika na stronach Serwisu adresu e-mail, na który będzie wysyłany Newsletter.
 42. Podany adres e-mail należy aktywować poprzez postępowanie zgodnie z instrukcją załączoną w wiadomości wysłanej na podany w czasie rejestracji adres e-mail.
 43. Użytkownik aktywując e-mail może otrzymywać informację marketingową i handlową na podany adres e-mail po uprzednim wyrażeniu na to zgody.
 44. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swój adres e-mail z bazy Newslettera.
 45. W celu nabycia Karty Podarunkowej i/lub Vouchera za pośrednictwem Serwisu należy wejść w odpowiednią Witrynę, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 46. Wybór zamawianych Kart Podarunkowych i/lub Voucherów przez Użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Kart Podarunkowych i/lub Voucherów.
 47. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Kart Podarunkowych i/lub Voucherów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy oraz czasu dostawy.
 48. W celu złożenia zamówienia przez Użytkownika konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie przez Użytkownika zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu, której przedmiotem jest wydanie Użytkownikowi przez Administratora Serwisu zamówionej Karty Podarunkowej i/lub Vouchera
 49. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Zamówienie", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia i wskazującą dane do zapłaty ceny.
 50. Dostawa Kart Podarunkowych i/lub Voucherów oznacza udostępnienie Użytkownikowi w Serwisie dokumentu w formie elektronicznej, potwierdzającego uprawnienie do żądania od danego Wykonawcy realizacji wybranych usług, wydania wybranych towarów, udzielenia odpowiedniej zniżki na usługi lub produkty albo umożliwiającego dokonanie u Wykonawcy płatności za towar lub usługę. Jeżeli Produkt ma postać fizyczną, dostawa Produktu oznacza wysłanie go przez Wykonawcę Użytkownikowi za pośrednictwem poczty lub kuriera, z tym zastrzeżeniem, że koszty takiej dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia i pokrywa je Użytkownik. Ryzyko utraty Produktu uzależnione jest od wybranego sposobu dostawy. W celu realizacji Karty Podarunkowej i/lub Vouchera Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego kontaktu z Wykonawcą.
 51. Wartości Kart Podarunkowych i/lub Voucherów, a w konsekwencji odpowiadających im Produktów podawane są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT (stanowią kwoty brutto).
 52. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Karty Podarunkjowej i/lub Vouchera w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Karty Podarunkowej i/lub Vouchera bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że Kara Podarunkowa i/lub Voucher zostały przed upływem tego terminu zrealizowane.
 53. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, zgodnie z pkt 9 powyżej, Administrator Serwisu zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostawy.
 54. Reklamacje Produktu są zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. Do rozpatrzenia reklamacji zobowiązany jest Partner Serwisu, którego oferty dotyczy reklamacja.
 55. Reklamacja powinna zostać rozstrzygnięta przez Partnera Serwisu w terminie czternastu dni od dnia jej zgłoszenia za pośrednictwem Serwisu. Wszelka korespondencja pomiędzy Partnerem Serwisu a Użytkownikiem w przedmiocie zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji powinna odbywać się za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym w tej ostatniej sytuacji wszelkie wiadomości, które Partner Serwisu wysyła Użytkownikowi, powinien wysyłać również do wiadomości Administratora Serwisu.
 56. Wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji ponosi Partner Serwisu.
 57. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby pochodzące od Partnerów Serwisu oferty dotyczyły Produktów o najwyższej jakości i spełniających wszelkie wymogi, w szczególności w zakresie jakości, standardu realizacji, produkcji, przetwarzania, przechowywania, opakowywania, transportu, wynikające z przepisów prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym wynikające z przepisów regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy, oraz przepisów regulujących kwestie związane z zasadami zdrowia publicznego (warunkami higieniczno-sanitarnymi, higieną środowiska, higieną żywności, żywienia i przedmiotów użytku).
 58. Administrator Serwisu nie ponosi wobec Użytkowników lub osób trzecich odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy/osoby trzecie użyją Kart Podarunkowych i/lub Voucherów, a także za sposób, w jaki Użytkownicy/osoby trzecie użyją Produktów nabytych od Wykonawców w zamian za Karty Podarunkowe i/lub Vouchery. Administrator Serwisu nie ponosi wobec Użytkowników lub osób trzecich odpowiedzialności za wady Produktów nabytych przez Użytkowników/osoby trzecie od Wykonawców w zamian za Karty Podarunkowe i/lub Vouchery.
 59. Administrator Serwisu nie odpowiada:
  1. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich wynikających z umów zawartych przez Użytkowników i Wykonawców,
  2. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawców,
  3. za jakość Produktów nabytych przez Użytkowników od Wykonawców w zamian za Karty Podarunkowe i/lub Vouchery.
 60. Odpowiedzialność wobec Użytkowników/osób trzecich ponoszą w tym zakresie Wykonawcy.
 61. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie, z zachowaniem postanowień pkt 2 poniżej.
 62. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu pod adresem www.podarujkarte.pl oraz komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania i niezwłocznie powiadomić Administratora Serwisu o decyzji o odstąpieniu od umowy o korzystanie z Konta Użytkownika drogą mailową na adres e-mail: bok@podarujkarte.pl.
 63. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 64. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
 65. Spory pomiędzy stronami umowy o korzystanie z Konta Użytkownika, dotyczące usług Serwisu, mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i tylko wtedy, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne.